Utorak , 19 Mart 2019
Izvještaj sa 22. sjednice Općinskog vijeća

Izvještaj sa 22. sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je danas 13/07/2018 godine održalo 22. sjednicu Općinskog vijeća.

Kvorum

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestioci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu. Također na sjednici su bili i Zijad Alajbegović – zastupnik u Predstvaničkom domu Federalnog parlamenta i Muamer Čelebić – zastupnik u Kantonalnoj skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

U trenutku utvrđivanja kvoruma u sali je bilo prisutno 24 vijećnika i vijećnica. Odsustvo su najavili: Senad Alajbegović, Sedmedin Amiđić, Nusret Muslić i Elvedin Delić. Naknadno su pristupili: Muhamed Kubat i Mirsad Tursum.

Zapisnik
Zapisnik sa 21. sjednice je usvojen bez rasprave jednoglasno.

Vijećnička pitanja i inicijative

– Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja su dali: Enes Piljug i Semir Mušija.
– Komentare na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative su dali: Enes Piljug i Semir Mušija.
– Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Enes Piljug i Rizah Haračić.
– Vijećničke inicijative su podnijeli: Safet Šahman, Enes Piljug i Rizah Haračić.

Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 06.07.2018.godine, te je za današnju sjednicu predložen dnevni red po pozivu za 22. sjednicu.
1.Informacija o prijedlogu zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetske efikasnosti
Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika, Stav i mišljenje: Komisija za ekologiju.

U diskusiji su učestvovali: Slaven Katičić i Semir Mušija.  U diskusiji je učestvovao i, općinski načelnik, Nermin Mandra i izložio problematiku raspodjele sredstava te dodao da je način donošenja ovako važnih zakona po skraćenoj proceduri oduzimanje prava glasa općinama koje najviše trpe zbog zagađenosti.

Uslijedila je pauza u radu Vijeća kako bi se usaglasili zaključci.

Nakon pauze, pomoćnik općinskog načelnika, Mirza Fazlić je pročitao set zaključaka kojim Općinsko vijeće cijeni da je Prijedlog zakona o fondu za okoliš i energetsku efikasnost štetan po lokalnu zajednicu,  posebno zbog načina donošenja zakona i traži da se da se donese po redovnoj proceduri, te da se organizira javna rasprava kako bi se lokalna zajednica mogla očitovati po ovom pitanju. Također, Općina Kakanj, obzirom na dosadašnji angažman Saveza općina i  gradova Federacije BiH, poziva isti da se ponovo uključi u rješavanje ove problematike.

Informacija je primljena k znanju a zaključci usvojeni jednoglasno sa 26 glasova za.

2.Prijedlog revidirane „Strategije razvoja općine Kakanj 2007-2020“ sa Akcionim planom za period 2018-2020

Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Komisije za izradu nacrta revidirane „Strategije razvoja općine Kakanj 2007-2020“ sa novima Akcionim planom za period 2018-2020.Izvjestilac: Enver Kusić, koordinator Komisija; Stavovi i mišljenja: Komisija za ekologiju, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova, Komisija za mlade.

U diskusiji su učestvovali: Ahmed Begić, Rizah Haračić i Adnan Ibrahimspahić.

Nakon diskusije Vijeće je uz primjedbe i amandmane vijećnika koji su učestvovali u raspravi usvojilo Revidiranu Strategiju razvoja općine Kakanj 2007-2020 uz zaključak da se pristupi izradi nove strategije razvoja jednoglasno sa 24 glasa za.
3.Prijedlog Plana kapitalnih investicija Općine Kakanj 2018-2020

Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Izvjestilac: Mirza Fazlić, pomoćnik općinskog načelnika, Stav i mišljenje: Komisija za ekologiju, Privredni savjet, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova, Komisija za mlade.

U diskusiji je učestvovao  Safet Šahman.

Vijeće je jednoglasno usvojilo Plan sa 24 glasa za.

4.Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu

Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Služba za finansije,
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Izmjene i dopune Budžeta su usvojene sa 22 glasa za, 1 protiv i niko uzdržan.

5.Prijedlog odluke o gubljenju statusa javnog dobra

Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina,  Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika.

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa jednoglasno sa 23 glasa za.

6.Prijedlog izmjena i dopuna finansijskog plana JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za 2018. godinu

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Izvjestilac: Lejla Čelebić, predstavnica JU i Munevera Šehić, članicaUO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izmjene i dopune finansijskog plana sa 23 glasa za.

7.Izvještaj o finansijskom poslovanju JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj za period januar-decembar 2017. godine

Predlagač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj
Obrađivač: UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj,  Izvjestilac: Lejla Čelebić, predstavnica JU i Munevera Šehić, članicaUO JU

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Izvještaj  sa 23 glasa za.

Sjednica se završila u 11:45 minuta.

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA