Nedjelja , 17 Februar 2019
Aktivnosti Službe civilne zaštite u 2018. godini: 114 intervencija vatrogasaca, prikupljeno 20 komada NUS-a, sanacija klizišta, novo terensko vozilo…

Aktivnosti Službe civilne zaštite u 2018. godini: 114 intervencija vatrogasaca, prikupljeno 20 komada NUS-a, sanacija klizišta, novo terensko vozilo…

1. Sanacija klizišta i pomoć ugroženima od klizišta i poplava

U periodu od maja do oktobra 2018.godine realizirane su palijativne mjere na klizištima u Kraljevoj Sutjesci i Tršću, te u Ulici Omera Maslića.

U saradnji s mjesnim zajednicama realizirani su i poslovi na nabavci, transportu i isporuci cijevi i drugog materijala za poduzimanje palijativnih mjera na klizištima, a u tu svrhu je angažirana i mehanizacija. Građevinski materijal i cijevi su dodjeljivani u skladu sa zahtjevima i potrebama mjesnih zajednica i građana, a dodjela se uglavnom vršila za potrebe sanacije i zaštite oštećenih i ugroženih infrastrukturnih objekata.

U 2018. godini izrađena je projektna dokumentacije za sanaciju klizišta  „Crnačka stanica“ na putnoj komunikaciji Zgošća-Tršće.

Provedena je i javna nabavka za izbor ponuđača za izradu  Elaborata o geotehničkim karakteristikama zemljišta „Vrtače“ u MZ Tršće. Radi se o starom kompleksnom klizištu površine 6 hektara, a istraživanje je neophodno za izradu kompletnog projekta sanacije koji bi trebao uključiti putnu komunikaciju Kakanj-Tršće, kao i korito rijeke Zgošće.

U 2017. godini UNDP je pokrenuo „Projekat za oporavak od poplava“  za 18 općina u BiH među kojima je i Kakanj. U toku 2018. godine, nakon javnog poziva, izvršen je izbor korisnika za sanaciju i izgradnju novih stambenih objekata koji su oštećeni u poplavama 2014. godine. Izabrano je 11 korisnika za sanaciju i 7 za izgradnju novih stambenih objekata.

U 2018. godini Općinski štab civilne zaštite je donio odluke o davanju pomoći za 12 porodica-domaćinstava iz naselja „Bare“ za adaptaciju i sanaciju stambenih objekata radi povratka u svoje domove. Mještanima naselja „Bare“ koji su se vratili u svoje stambene objekte dodijeljena je pomoć  u iznosu od 7.300,00 KM  (za I grupu, 4 porodice po  1.000,00 KM, II grupa, 3 porodice po 600,00 KM i III grupa, 5 porodica po 300,00 KM).

2.  Obilježavanje i uklanjanje NUS-a

Služba civilne zaštite u saradnji sa TUN timom, KUCZ i PS Kakanj vrši redovno obilježavanje i uklanjanje pronađenog zaostalog NUS-a. U toku 2018.godine prikupljeno je i predato: 14 ručnih bombi, 2 tromblonske mine, 1 mina 60 mm i 3 metka 40 mm (nitroglicerin).

3. Intervencije Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj

Donosimo tabelarni pregled aktivnosti Profesionalne vatrogasne jedinice Kakanj sa uporednim pokazateljima:

Vrsta intervencije Broj intervencija u

2018.godini

Broj intervencija u

2017.godini

Stambeni objekat 14 11
Pomoćni objekat (štala,garaža…) 7 8
Dimnjaci 9 22
Šumski požar i nisko rastinje 15 130
Poplave i druge nesreće 16 6
Požar na vozilima i saobraćajni udesi 8 6
Tehničke intervencije (kontejneri, smeće, gume, sijeno, otključavanje stana, sapiranje, prevoz vode…) 45 66
U K U P N O: 114 249

 

U poređenju sa prethodnom godinom može se konstatovati da je došlo do smanjena  ukupnog broja intervencija kakanjskih vatrogasaca.

Učešće pravnih lica iz oblasti šumarstva koja gospodare i čuvaju šume u 2018. godini je bilo više nego skromno, i u oblasti prevencije i u oblasti represije u smislu utvrđivanja identiteta lica koja izazivaju šumskae požare. Isto tako, skromni su i njihovi kapaciteti u oblasti vatrogastva.

4. Nabavka mehanizacije i opreme

U novembru 2018. godine izvršena je procedura za nabavku službenog vozila za Službu civilne zaštite. Radi se o vozilu Dacia-Duster, terenskom vozilu s pogonom na sva četiri točka. Provedena je i procedura javne nabavke za potrebnu opremu za Profesionalnu vatrogasnu jedinicu (uniforne, šljemovi, oprema za spašavanje na vodi kao i druga oprema za rad jedinice, održavanje i servisiranje).

5. Obuka

Četvrtog maja 2018. godine Profesionalna vatrogasna jedinica Kakanj je učestvovala na vježbi na nivou ZDK koja je održana u Jelahu.

Tokom 2018. godine izvršen je obilazak škola i obdaništa tokom kojeg je realizirana aktivnost upoznavanja djece sa zaštitom od požara, te osnovnim mjerama u slučaju požara i evakuacije. Upriličena je i pokazna vježba u OŠ “Omer Mušić” Brežani.

U više navrata vršena je obuka stanovništva putem javnih emitera na području općine Kakanj u vidu obavještenja, upoznavanja sa propisima iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, kao i zaštite i spašavanja zbog prirodnih ili drugih nesreća.

Realizirana je i saradnja sa udruženjima od posebnog značaja za sistem civilne zaštite (Radio-klub, Crveni križ, Udruženje  „Vatrogasno društvo Kakanj“ Kakanj).