Petak , 3 Decembar 2021

Aktivnosti tima za borbu protiv korupcije

Poziv građanima: Prijavite saznanja o bilo kojem obliku korupcije ili koruptivnih radnji službenika u Općini Kakanj, zaposlenih u javnim preduzećima, javnim ustanovama i na drugim mjestima

U skladu sa nedavno donesenim Akcionim planom Općine Kakanj za borbu protiv korupcije i Pravilnikom o postupanju po zaprimljenim podnescima sa indicijama koruptivnog ponašanja i nepravilnostima („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 6/18), načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra je donio Rješenje o formiranju Komisije za zaprimanje i postupanje po podnescima sa indicijama koruptivnog ponašanja i nepravilnostima. Takođe u funkciju je puštena ... Read More »

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA TIMA OPĆINE KAKANJ ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

U skladu sa Zakonom o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije obaveza je svih organa i nivoa vlasti u BiH da uspostave mehanizam za borbu protiv svih elemenata korupcije. Takođe Zaključcima SOGFBiH od 31.10.2017. godine Jedinice lokalne samouprave, koje nisu donijele Plan integriteta, trebaju isti donijeti uz uključivanje vijeća i civilnog društva, takođe jedan od zaključaka je ... Read More »