Srijeda , 16 Januar 2019
Građani plaćaju uslugu geometra prema važećem tarifniku, ništa mimo tarifnika ne smije biti naplaćeno, niti građani trebaju angažirati geometre za poslove koji nisu njihova nadležnost, niti ih trebaju “nagrađivati” za bilo šta, oni imaju plaću

Građani plaćaju uslugu geometra prema važećem tarifniku, ništa mimo tarifnika ne smije biti naplaćeno, niti građani trebaju angažirati geometre za poslove koji nisu njihova nadležnost, niti ih trebaju “nagrađivati” za bilo šta, oni imaju plaću

Uvažavajući činjenicu da građani Kaknja često trebaju uslugu geometra čiji je rad u nadležnosti Općine Kakanj, a u želji da građani budu upoznati sa cjenovnikom usluga koje se odnose na rad geometara, objavljujemo tarifnik koji sadrže nazive usluga i cijenu koju plaćaju građani.

Cijene ove vrste usluga usvojili su federalni organi, dakle Općina Kakanj nije određivala cijene, ali je dužna postupati prema odlukama viših nivoa vlasti.

Obzirom da su mogući slučajevi da geometrima bude ponuđen novac u smislu da oni “završe” sve poslove plaćanja obaveza umjesto građanina i da nakon plaćanja propisanih naknada zadrže ostatak novca kao nadoknadu za svoju “uslugu”, želimo upoznati javnost da je to zabranjeno i nedopustivo. Treba znati da je geometrima zabranjeno da u ime građana završavaju bilo kakve procedure mimo svojih redovnih poslova za koje primaju plaću, što znači da se oni ne smiju baviti nikakvim oblikom ostvarivanja lične dobiti na nedozvoljen način. To znači da ni pod kojim uslovima ne smiju niti raditi takve poslove niti smiju tražiti ili uzeti naknadu od građana.

Ukoliko se pak desi takav slučaj prijavite, garantiramo Vašu anonimnost.

Isto tako, ni građani ne trebaju, nemaju obavezu i ne smiju “nagrađivati” geometre za bilo kakvu uslugu, niti onu koja je u njihovom opisu poslova, niti onu koja nije.  Geometri primaju plaću za svoj rad. Onaj ko to učini rizikuje da bude prijavljen od strane geometara ili drugih lica i da bude sudski procesuiran, a isto tako i geometar koji uzme “nagradu” rizikuje da bude prijavljen i oštro sankcionisan.

Izdvajamo spisak i zvanični i jedini važeći cjenovnik najčešće traženih usluga koje se odnose na rad geometara:

Red. broj NAZIV POSLA Jedinica

mjere

Cijena

(KM)

1 Pokazivanje nespornih granica parcela na terenu u površini do 3000 m2   150
2 Identifikacija parcele sa uviđajem na terenu   50
3 Izrada prijavnog lista po zahtjevu, po jednoj parceli   10
4 Cijepanje parcele novog stanja   240
5 Cijepanje parcele-za svaku sljedeću parcelu novog stanja   100
6 Uplana stambenog objekta   185
7 Uplana stambenog objekta-za svaki sljedeći individualni objekat na istoj parceli   65
8 Uplana poslovno-privrednog objekta   350
9 Uplana poslovno-privrednog objekta-za svaki sljedeći poslovno-privredni objekat na istoj parceli   100
10 Provođenje rješenja o nasljeđivanju i ugovora po ispravi   60
11 Prepis posjedovnog lista   8
12 Kopija katastarskog plana sa opisom parcele   11
13 Kopija katatarskog plana sa opisom parcele –za svaku susjednu parcelu   4
14 Identifikacioni list (stari-novi premjer) za jednu parcelu   4
15 Uvjerenje iz katastarskog operata   5
16 Obilježavanje regulacione linije za individualnu gradnju-prenošenje na teren podataka iz urbanističkih planova objekat 100
17 Obilježavanje građevinskih parcela i objekata za individualnu gradnju-prenošenje na teren podataka iz urbanističkih planova parcela 200
18 Obilježavanje građevinskih parcela za privredne i kolektivne objekte-prenošenje na teren podataka iz urbanističkih planova parcela 350

 

 

 

Leave a Reply