Utorak , 26 Mart 2019

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Zahtjev za građevinsku dozvolu podnosi se na protokolu i treba da sadrži:

  • Rješenje o urbanističkoj saglasnosti;
  • Dokaz o pravu građenja /ZK izvadak, odluka nadležnog organa na osnovu koje je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo građenja ili pravo korištenja, ugovor o korištenju kojim se stiče pravo građenja;
  • Tri primjerka glavnog projekta;
  • Kopija katastarskog plana;
  • Saglasnosti navedene u rješenju o urbanističkoj saglasnosti;
  • Dokaz o uplati administrativne takse            .

USLOVI KOJE TREBA ZADOVOLJAVATI DA BI SE DOBILA GRAĐEVINSKA DOZVOLA

 Građevinska dozvola potrebna je za: novoplaniranu građevinu, za rekonstrukciju, dogradnju, nadzidivanje, promjenu namjene građevine i konverzaciju građevine;

  1. Osim toga, dozvola je potrebna i za postavljanje ograda, uklanjanje građevine (rušenje, demontaža građevine ili dijela građevine), za postavljanje privremenih (pomoćnih) objekata;
  2. Projekat za izvođenje mora biti izgrađen prema: urbanističkoj saglasnosti, prema Zakonu o građenju, tehničkim propisima normativima i stndardima koji važe za građenje, odnosno vrste građevine;
  3. Urbanistička saglasnost i građevinska dozvola ne mogu se izdati za građevine koje su planirane suprotno važećem planu, koje su izgrađene u zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima koja predstavljaju rezervirane površine ili površine na kojima je utvrđena namjena od javnog interesa za prostorni razvoj kantona, odnosno općine u zaštićenom historijskom području graditeljskog naslijeđa i drugim posebnim uputstvom.

PERIOD VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

 Građevinska dozvola donosi se u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva. Osam dana prije početka radova investitor je dužan najaviti izvođenje radova građevinskoj inspekciji. Građevinska dozvola prestaje da važi ako građenje ili radovi nisu započeli u roku od dvije godine od pravosnažnosti građevinske dozvole. Rok se izuzetno može produžiti za još jednu godinu.

GRAĐENJE GRAĐEVINA I GRAĐEVINSKIH DIJELOVA

Izvođač je dužan da gradi u skladu sa građevinskom dozvolom, da radove izvodi prema glavnom projektu na osnovu kojeg je donesena građevinska dozvola, u skladu sa odredbama Zakona o građenju, tehničkim mjerama i propisima, normativima i standardima koji važe za građenje, odnosno vrste građevina da primjenjuje materijale, opremu i elemente koji posjeduju atest (potvrdu kvliteta) izdat od stručne organizacije registrirane za ispitivanje materijala.

PRIJAVA POČETKA GRAĐEVINSKIH RADOVA

Izvođač radova je dužan da prema pravosnažnom odobrenju za gradnju prijavi početak građevinskih radova 8 (osam) dana prije početka općinskoj građevinskoj inspekciji.

PREDAJA ZAHTJEVA

Zahtjev za dobivanje građevinske dozvole predaje se na protokol Općine, u prijemnoj sali, na propisanom obrascu.

Izvođač je dužan da blagovremeno poduzme sve kako bi obezbjedio sigurnost građevina i radova, opreme i materijala, kako bi osigurao bezbjednost radnika, učesnika u saobraćaju, te sigurnost susjednih građevina. Obavezan je i da uredi i organizuje gradilište tako da ne ometa rad i ne zagađuje okolinu.

Kontakt telefoni:

032/771-815

032/771-823

032/771-800 (centrala), lokal 850

Leave a Reply