Četvrtak , 21 Mart 2019
Izvještaj sa 25. sjednice Općinskog vijeća

Izvještaj sa 25. sjednice Općinskog vijeća

Danas 31.12.2018.godine sa početkom u 9:00 sati Općinsko vijeće je održalo 25.redovnu sjednicu.

Odlukama Centralne izborne komisije broj: 06-1-07-1-705/18 od 30.11.2018. i 06-1-07-1-709/18 od 3.12.2018.godine prestali su mandati vijećnicima Sedmedinu Amiđiću i Aldinu Šljivi, a dodijeljeni su slijedećim kvalificiranim kandidatima sa liste DF: Evelinu Bitiću i sa liste SDA: Namiru Taliću.  Nakon intoniranja himne vijećnici Bitić i Talić su dali i svečane izjave.

Kvorum:
Na sjednici je bilo prisutno 28 vijećnica i vijećnika. Odsutni su bili: Muhamed Kubat  i Fahrudin Buza.

Današnjoj sjednici pored vijećnika, općinskog načelnika i pomoćnika općinskog načelnika prisutni su izvjestoci i obrađivači a prema materijalima za današnju sjednicu.

Zapisnik
Zapisnik je usvojen jednoglasno bez rasprave.

Vijećnička pitanja i inicijative

Na prošloj sjednici postavljeno je 8 vijećničkih pitanja i podneseno je 12 vijećničkih inicijativa. Odgovori koji su u međuvremenu pristigli vijećnicima su proslijeđeni onom dinamikom kako su pristizali u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća.

-Komentar na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja je dao: Enes Piljug.
-Komentare na dostavljena mišljanja i stavove na vijećničke inicijative su dali: Jasmin Mušanović, Enes Piljug, Razah Haračić, Izudin Hrusto.
-Vijećnička pitanja su postavili: Enes Piljug, Rizah Haračić, Safet Šahman, Izudin Hrusto, Adnan Ibrahimspahić i Edin Aliefendić.
-Vijećničke inicijative su podnijeli: Eldin Mijoč, Safet Šahman, Izudin Hrusto, Enes Piljug, Mejrema Purišević, Rizah Haračić, Amar Selimović, Slaven Katičić, Semir Mušija,  Džemal Bečirhodžić Nusret Muslić i Jasmin Mušanović.

Dnevni red

Prijedlog dnevnog reda je usaglašen na sjednici Kolegija 20.12.2018.godine, te je predsjedavajući predložio dnevni red po pozivu za 25. sjednicu. U međuvremenu su pristigli materijali iz Zavoda za planiranje i izgradnju općine Kakanj: prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2019.godinu i iz Službe za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina: prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ PK „Vrtlište“ lokalitet Stupe na području općine Kakanj. Predsjedavajući je predložio da se iste uvrste kao 6. i 7. tako da je Vijeće ukupno razmatralo 13 tačaka dnevnog reda.

U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč i ponovio da se klub vijećnika ne slaže da se dnevni red proširuje.

Vijeće je sa 16 glasova za, 4 protiv i 6 uzdržanih prihvatilo uvrštavanje navedenih tačaka u dnevni red a nakon toga sa 17 glasova za, 4 protiv i 6 uzdržanih i dnevni red kako slijedi.

1.Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2019.godinu

Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća
Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća
Izvjestilac: Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća

U diskusiji je učestvovao Rešad Merdić te predložio da se u Okvirni program rada u martu razmatra Informacija o stanju okoliša na području općine Kakanj.

Vijeće je uz ovu dopunu usvojilo Okvirni program rada jednoglasno.

2.Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji su učestvovali: Enes Piljug, Eldin Mijoč i Semir Mušija.

Vijeće je sa 18 glasova za, 8 protiv i 2 uzdržana usvojilo Izmjene i dopune Budžeta Općine Kakanj za 2018.godinu.

3.Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Aldin Šljivo, v.d. općinskog načelnika, i  Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji je učestvovao Eldin Mijoč, Semir Mušija i Rizah Haračić, Ivica Petrović, Slaven Katičić, Evelin Bitić, Adnan Ibrahimspahić i Edin Aliefendić.

Vijeće je usvojilo Budžet Općine Kakanj za 2019.godinu sa 17 glasova za, 3 protiv i 7 uzdržanih.  Budžet za 2019.godinu iznosi 26.799.847,19KM.

4.Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2019.godinu

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za finansije
Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 17 glasova za, 3 protiv i 7 uzdržanih.

5.Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Plana otplate neizmirenih kreditnih obaveza utrošenih za „Rehabilitaciju vodosnabdijevanja grada Kaknja“ sa prijedlogom zaključka o utvrđivanju visine naknade članovima Komisije

Predlagač: Komisija za utvrđivanje prijedloga akata i načina otplate KfW kredita
Obrađivač: Komisija za utvrđivanje prijedloga akata i načina otplate KfW kredita
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 20 glasova za, 2 protiv i 5 uzdržanih.

6.Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u 2019.godini

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj
Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 19 glasova za, niko protiv i 6 uzdržanih.

7.Prijedlog odluke o o utvrđivanju javnog interesa u svrhu proširenja rudarskih radova u „Istočnom reviru“ PK „Vrtlište“ lokalitet Stupe na području općine Kakanj

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji je učestvovao: Enes Piljug.

Vijeće je sa 20 glasova za, bez glasova protiv i 5 uzdržanih usvojilo Odluku.

8.Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom – prodaje neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Odluku sa 24 glasova za, bez glasova protiv i uzdržanih.

9.Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu uređenja desne obale rijeke Zgošće

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika
U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je sa 26 glasova za usvojilo Odluku.

10.Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Šemsudina (Šefkije) Hodžića iz Kaknja

Predlagač: Općinski načelnik
Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je usvojilo Rješenje jednoglasno.

11.Prijedlog odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

U diskusiji nije niko učestvovao i Vijeće je u OIK imenovalo Maju Benić sa 17 glasova za, 5 protiv i 3 uzdržana.

12.Prijedlog rješenja o razrješenju Dalile Subašić, člana Komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Vijeće je jednoglasno usvojilo Rješenje.

13.Prijedlog rješenja o imenovanju člana Komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova

Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja
Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije

Vijeće je jednoglasno usvojilo Rješenje kojim je u Komisiju imenovalo Nadinu Kovač.

Predsjedvajući je u ime Vijeća čestitao Novu godinu svim građanima općine Kakanj a građanima pravoslavne vjeroispovijesti Božić te zaključio rad 25. sjednice Općinskog vijeća u 12:15.