Utorak , 24 Januar 2017
NAJNOVIJE VIJESTI
Izvještaj sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 28.12.2016.godine

Izvještaj sa 3. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 28.12.2016.godine

Općinsko vijeće održalo je 28.12.2016.godine 3. redovnu sjednicu. Na sjednici je u trenutku prijave bilo prisutno 29  vijećnika, a naknadno je pristupio Džemal Bečirhodžić.

Zapisnik sa 2. redovne sjednice Općinskoga vijeća usvojen je jednoglasno bez rasprave.

Vijećnička pitanja i inicijative

Na prošloj sjednici postavljeno je 5 vijećničkih pitanja i pokrenuto je 5 vijećničkih inicijativa.

Na vijećničku inicijativu Jasmina Mušanovića (popravak rasvjetnih tijela)  i vijećničko pitanje Rizaha Haračića (vodovod Kaparovići) Zavod za planiranje i izgradnju nije dao mišljenje i odgovor. Odgovor nije pristigao ni iz TC Kakanj na pitanje vijećnika Haračića u vezi spaljivanja guma 27.11.2016.godine. Odgovori i mišljanja na ostala vijećnička pitanja i inicijatice proslijeđeni su vijećnicima uz materijale.

Komentare na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja i inicijative su dali: Safet Šahman, Rizah Haračić, Ahmed Begić i Jasmin Mušanović.

Vijećnička pitanja su postavili: Safet Šahman, Eldin Mijoč, Nusret Muslić, Jasmin Mušanović, Mirnes Merdić, Slaven Katičić, Rizah Haračić i Semir Mušija.

Vijećničke inicijative su pokrenuli: Enes Piljug, Haris Veispahić, Mirnes Merdić, Slaven Katičić, Nusret Muslić, Semir Mušija i Rizah Haračić.

Za današnju sjednicu predložen je dnevni red (po pozivu) koji je usaglašen na sjednici Kolegija Općinskoga vijeća održanoj 20.12.2016. godine. U međuvremenu su pristigla još dva materijala:  prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje pristpne saobraćajnice pomoćnom stadionu i igralištu FK „Rudar“ Kakanj i  prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila JU Kulturno-sportski centar Kakanj. S ovim dopunama Vijeće je razmatralo ukupno 19 tačaka.

  1. Prijedlog izmjena i dopuna budžeta Općine Kakanj za 2016. godinu

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za finansije

Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

U diskusiji su učestvovali: Haris Veispahić, Aldin Šljivo i Nusret Muslić.

Prijedlog je usvojen sa 21 glasom za, 5 protiv i niko uzdržan.

 

  1. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa utroška namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2016. godinu

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za finansije

Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

 

Prijedlog je usvojen sa 21 glasom za, 5 protiv i niko uzdržan bez rasprave.

 

  1. Prijedlog budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za finansije

Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

 

U diskusiji su učestvovali: Ahmed Begić, Rizah Haračić, Sedmedin Amiđić, Rešad Merdić, Nusret Muslić, Haris Veispahić i Slaven Katičić. Nakon iscrpljene rasprave i pojašnjenja koja je iznio općinski načelnik sa 21 glasom za, 5 protiv i bez uzdržanih usvojen je Budžet Općine Kakanj u iznosu od 22.920.699,57 KM uz izmjenu u dijelu tekuće budžetske rezerve. Tekuća budžetska rezerva bila je u prijedlogu u iznosu od 70.000K. Taj iznos se umanjuje za 50.000KM koje se raspoređuju na transfer JU Centar za socijalni rad kao stavka – Interventna sredstva za liječenje i druge vrste pomoći. Raspodjelu ovih sredstava vršit će komisija koju će Vijeće naknadno imenovati, a kriterije za dodjelu pomoći donijet će nadležna služba (Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike).

 

  1. Prijedlog odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2017.godinu

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za finansije

Izvjestilac: Džihad Berbić, pomoćnik općinskog načelnika

Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

 

Prvobitni prijedlog dopunjava  novim stavom u članu 26. u kojem se navodi da će raspodjelu sredstava sa pozicije JU Centar za socijalni rad – Interventna sredstva za liječenje i druge vrste pomoći- vršiti komisija koju će Vijeće naknadno imenovati, a kriterije za dodjelu pomoći donijet će nadležna služba (Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike). Prijedlog je usvojen sa 23 glasa za, 5 protiv i niko uzdržan.

 

  1. Prijedlog odluke o utvrđivanju registra mjesnih zajednica, naseljenih mjesta i dijelova naseljenih mjesta na području općine Kakanj

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Komisija za označavanje i evidentiranje naseljnih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva

Izvjestioci: Međid Bajrić, predsjednik Komisije i Anja Majstorović, član Komisije

Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise

 

U diskusiji su učestvovali: Sedmedin Amiđić, Elvedin Delić, Slaven Katičić, Safet Šahman, RizahHaračić, Rešad Merdić i Haris Veispahić. Vijećnik Veispahić je predložio zaaključak da se ovaj akt vrati u formu nacrta, a vijećnicima dostave CD-ovi na kojima je kompletna prezentacija. Vijeće se o ovom prijedlogu zaključka izjasnilo sa 26 glasova za, niko protiv i niko uzdržan.

 

  1. Prijedlog odluke o utvrđivanju registra naziva ulica, trgova i mostova na području općine Kakanj

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Komisija za označavanje i evidentiranje naseljnih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva

Izvjestioci: Međid Bajrić, predsjednik Komisije i Armin Bašić, član Komisije

Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise

 

Vijeće je zaključkom odlučilo da i ovaj prijedlog  vrati  u formu nacrta sa 24 glasa za,  niko protiv i niko uzdržan.

 

Uslijedila je pauza u radu Vijeća od 1h.

 

  1. Prijedlog okvirnog programa rada Općinskog vijeća za 2017. godinu

 

Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća

Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Izvjestilac:  Slaven Katičić, predsjedavajući Općinskog vijeća

U diskusiji je učestvovao vijećnik Haris Veispahić i predložio da se za juli planira tačka dnevnog reda: Izvještaji komisija i stalnih radnih tijela Vijeća za period januar-juni 2017.godine. Dvotrećinskom većinom sa 20 glasova za, uz ovu dopunu usvojen je Okvirni program rada Vijeća za 2017. godinu.

8. Prijedlog odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu projekta “Program rješavanja stambenog problema Roma na području općine Kakanj”

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Komisija za realizaciju projekta „Program rješavanja stambenog problema Roma na teritoriji općine Kakanj“

Izvjestilac: Međid Bajrić, predsjednik Komisije

Stav i mišljenje: Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

Ovaj prijedlog je uz dopunu člana 3. od strane predlagača usvojen sa 23 glasa za, niko protiv i niko uzdržan.

 

  1. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje ugrađenih podzemnih kontejnera JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj

 

Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

Prijedlog je usvojen jednoglasno bez rasprave sa 23 glasa za.

10. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje pristpne saobraćajnice pomoćnom stadionu i igralištu FK „Rudar“ Kakanj

 Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

 Prijedlog je usvojen jednoglasno bez rasprave sa 23 glasa za.

 11. Prijedlog odluke o vrijednosti boda naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta u 2017. godini

 Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj

Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije i Privredni savjet

Prijedlog je usvojen jednoglasno bez rasprave sa 23 glasa za.

 12. Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade u 2017. godini

 Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj

Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

Stav i mišljenje: Komisija za budžet  i finansije i Privredni savjet

 Prijedlog je usvojen jednoglasno bez rasprave sa 24 glasa za.

 13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora

 Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Zavod za planiranje i izgradnju općine Kakanj

Izvjestilac: Zijad Neimarlija, direktor Zavoda

Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise

 Prijedlog je usvojen jednoglasno bez rasprave sa 23 glasa za.

 14. Prijedlog odluke o istupanju Općine Kakanj iz članstva Regionalne ekonomske zajednice „REZ“ d.o.o. Zenica

 Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Stručna služba za poslove Općinskog načelnika

Izvjestilac: Enver Kusić, sekretar općinskog organa uprave

Stav i mišljenje: Privredni savjet

Prijedlog je usvojen bez rasprave sa 19 glasova za, 3 protiv  i 2 uzdržana.

15. Imenovanje stalnih radnih tijela Vijeća

 Izvjestilac: Edin Aliefendić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

Predsjednik Komisije za izbor  i imenovanja je pročitao prijedlog da se rješenja sa konstituirajuće sjednice dopune: u Komisiju za ljudska prava i ravnopravnost spolova imenuje se Sejda Bećirhodžić, u Privredni savjet Elvedin Tukulić, a kao sekretar Komisije za dodjelu novčanik pomoći pripadnicima boračke populacije, Alisa Bečirhodžić. Prijedlog je usvojen jednoglasno bez rasprave.

 16. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prava vlasništva u korist Huskić Damirka i Huskić Mevlide iz Kaknja

 Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Izvjestilac: Nurčo Kurtović, pomoćnik općinskog načelnika

Stav i mišljenje: Komisija za Statut i propise

Prijedlog je usvojen jednoglasno bez rasprave.

 17. Prijedlog kriterija raspodjele sredstava za sport iz budžeta Općine Kakanj

 Predlagač: općinski načelnik

Obrađivač: Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Izvjestilac: Rešad Zaimović, pomoćnik općinskog načelnika

 Prijedlog je usvojen  bez rasprave sa 22 glasa za, niko protiv i 2 uzdržana.

 18. Rebalans Finansijskog plana za 2016. godinu JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

 Predlagač: UO JU  za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Obrađivač: UO JU  za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj

Izvjestilac: Amila Spahić, predsjednica UO JU i Helmina Murtić, direktorica JU

Stav i mišljenje: Komisija za budžet i finansije

 Prijedlog je usvojen jednoglasno bez rasprave.

 19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravila JU Kulturno-sportski centar Kakanj

 Predlagač: UO JU  Kulturno-sportski centar Kakanj

Obrađivač: UO JU  Kulturno-sportski centar Kakanj

Izvjestilac: Aldin Šljivo, direktor JU

 Prijedlog je usvojen jednoglasno bez rasprave.

 Predsjedavajući se zahvalio svim prisutnim i zaključio rad 3. redovne sjednice Općinskog vijeća u 15:20 minuta.

Predsjedavajući je u ime Vijeća uputio novogodišnje čestitke svim građanima i građanima pravoslavne vjeroispovijesti Božić.

 

 

 

STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE    

            OPĆINSKOG VIJEĆA     

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*