Srijeda , 16 Januar 2019
Javni poziv za finansiranje projekata „Podrška lokalnom ekonomskom razvoju“

Javni poziv za finansiranje projekata „Podrška lokalnom ekonomskom razvoju“

Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu, broj: 01/1-16-13/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

 JAVNI POZIV

za finansiranje projekata „Podrška lokalnom ekonomskom razvoju“

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva  je prikupljanje prijava za projekte iz oblasti poduzetništva „Podrška lokalnom ekonomskom razvoju“ koji će za rezultat imati:

 • bolju promociju i informiranost potencijalnih i sadašnjih poduzetnika o uslovima privređivanja i podsticajnim mjerama sa svih nivoa vlasti,
 • edukativne aktivnosti iz oblasti poduzetništva,
 • aktivnosti poslovnog umrežavanja u oblasti poduzetništva,
 • podršku u izradi strateških dokumenata,
 • izradu baze podataka od značaja za lokalni ekonomski razvoj.

Finansijska sredstva za realizaciju projekata iz oblasti poduzetništva „Podrška lokalnom ekonomskom razvoju“ u iznosu od 25.000,00 KM predviđena su u Programu utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta za 2018. godinu (dio sredstava sa pozicije „Sufinansiranje projekata u saradnji sa drugim institucijama i udruženjima, humanitarnim i nevladinim organizacijama –  oblast poduzetništva i obrta”).

Općina Kakanj zadržava pravo da ne dodjeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterije.

PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u ovom Javnom pozivu imaju:

 1. Udruženja (NVO) koja imaju sjedište na području općine Kakanj;
 2. Udruženja (NVO) koja su registrovana na području cijele BiH;
 3. Udruženja (NVO) čije će se projektne aktivnosti odvijati na području općine Kakanj i za potrebe poduzetnika sa područja općine Kakanj.

Prednost imaju udruženja (NVO) čije se ciljevi, zadaci i djelatnosti prioritetno odnose na oblast poduzetništva, strateškog upravljanja razvojem, poslovnog umrežavanja, edukacije iz oblasti poduzetništva i sl. i koja u posljednje dvije godine nisu bili korisnici općinskih podsticaja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Udruženje koje kandiduje projekat na ovaj Javni poziv obavezno je dostaviti sljedeću     dokumentaciju:

 1. Popunjen prijavni obrazac;
 2. Projektni prijedlog;
 3. Pregled budžeta projekta;
 4. Rješenje o registraciji udruženja;
 5. Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj;
 6. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama udruženja (ne starije od 90 dana);
 7. Izjava da udruženje nije bilo korisnik općinskih podsticaja u posljednje dvije godine;
 8. Izjavu ovlaštene osobe o namjenskom utrošku sredstava;
 9. Izjavu osobe ovlaštene za zastupanje udruženja u pravnom prometu da za projekat koji se kandiduje/dostavlja u 2018. godini nisu odobrena sredstva od strane drugih organa uprave ili bilo kojeg drugog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PROJEKATA

Javni poziv za dostavljanje projekata sa potrebnom dokumentacijom  ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Općine Kakanj i oglasnoj ploči zgrade Općine Kakanj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenim kovertama na adresu Općine Kakanj: Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj, Ulica branilaca bb, 72240 Kakanj, sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva „Podrška lokalnom ekonomskom razvoju“.

Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv obavit će komisija koju imenuje Općinski načelnik. Komisija će uzeti u razmatranje prijave koje su podnesene u roku, sa kompletnom dokumentacijom koja je utvrđena u Javnom pozivu.

Komisija razmatra zahtjeve i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu Javnog poziva, ocjenjuje ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje projekata i prijedlog dostavlja Općinskom načelniku.

Pri donošenju konačne odluke o odabiru Općina zadržava pravo da od predlagača projekta traži dodatna pojašnjenja dokumentacije, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja.

Općina će sa odabranim aplikantima zaključiti ugovor kojim će se regulisti međusobna prava i obaveze.

Korisnici sredstava dužni su Općini Kakanj – Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku odobrenih sredstava na način i u rokovima koji će biti definisani ugovorom.