Petak , 18 Januar 2019
JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj: Konkurs za prijem u radni odnos odgajatelja na određeno vrijeme

JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj: Konkurs za prijem u radni odnos odgajatelja na određeno vrijeme

Na osnovu člana 32. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službene novine Zeničko- dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, broj: 276/16 ,  i Odluke UO JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“Kakanj ( broj : 044/18), a  radi realizacije Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja Upravni odbor JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj raspisuje:

 

KONKURS

Za prijem  u radni odnos odgajatelja na određeno vrijeme

 

I

Raspisuje se konkurs za radno mjesto:

 

 1. Odgajatelja/ica u vrtiću  na određeno vrijeme, na realizaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, u trajanju od 180 sati (tri mjeseca) – 4 izvršioca na puno radno vrijeme

 

 1. Odgajatelja/ica u vrtiću na određeno vrijeme, na realizaciji Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja, u trajanju od 180 sati (tri mjeseca) – 1 izvršioc na pola radnog vremena

II

 Opis poslova :

 1. Odgajatelj u realizaciji Programa predškolskog odgoja i obrazovanja:
 • Neposredno odgojno – obrazovni rad sa djecom
 • Pripreme za odgojno – obrazovni rad
 • Individualno stručno usavršavanje
 • Saradnja sa roditeljima
 • Saradnja sa pedagogom – psihologom i ostalim stručnim saradnicima
 • Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti
 • Rad na pedagoškoj dokumentaciji
 • Uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava
 • Ostali poslovi po potrebi

III

 Uz prijavu na konkurs  kandidati su dužni dostaviti  dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ( original ili ovjerena kopija):

 

 1. Kraća biografija
 2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS,profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja)
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju ( ne starije od 6 mjeseci)
 5. Izvod iz Matične knjige rođenih
 6. Sanitarnu knjižicu

Dokumente pod tačkom 4. i tačkom 6. kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja u radni odnos

IV

 

Kandidati mogu dostaviti i  dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se sačiniti rang lista kandidata u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa:

 1. Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida ili Rješenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva civilne žrtve rata, uz Uvjerenje o neprekidnom prebivalištu na području ZDK u posljednja 24 mjeseca ( Uvjerenje resorne službe sa područja ZDK)
 2. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,
 3. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog,umrlog, nestalog branioca
 4. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci
 5. Isključivo za potrebe realizacije Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja Uvjerenje o položenom stručnom ispitu bodovat će se kao dodatna dokumentacija.

Ukoliko kandidat ne dostavi dodatnu dokumentaciju, bodovi na osnovu gore navedenih kriterija neće mu biti dodjeljeni.

V

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija za prijem uposlenika, a u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa. Komisija  će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, dana  12.02.2018. godine.

VII

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom će obaviti komisija za prijem uposlenika . Interviju će se obaviti  u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, dana 15.02.2018. godine u 16 sati.

VIII

Direktor zadržava pravo rasporeda odgajatelja/ica po grupama za realizaciju Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja.

IX

Prijeve sa potrebnom dokumentacijom  kandidat treba da dostavi u roku od  osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“, oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, oglasnoj ploči osnivača ( Općina Kakanj) i web stranici osnivača ( www.kakanj.gov.ba), putem pošte preporučeno, na adresu:  JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ Kakanj, Ul. ZPO broj 66, 72240 Kakanj sa naznakom za „Konkurs za prijem u radni odnos odgajatelja na određeno vrijeme“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

                                                                                                                                                               Predsjednik UO :

                                                                                                Mirsada Čaluk