Nedjelja , 17 Februar 2019
Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika– djeci branilaca za školsku 2018/2019.godinu

Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika– djeci branilaca za školsku 2018/2019.godinu

Na osnovu  člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14, 1/18) (u daljem tekstu Uredba) i tačke 8. Instrukcije za provođenje konkursne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branilaca u školskoj 2018./2019.godini broj 13/03-2-2-38-10474/18. od 28.06.2018.godine, Gradska/Općinska služba  za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike dana  02.07.2018.godine objavljuje

K O N K U R S

za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika– djeci branilaca za školsku 2018/2019.godinu

I Predmet Konkursa

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području grada/općine Kakanj u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini /Grad Kakanj kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinana/Grad Kantona i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Kakanj o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branilaca za školsku 2018./2019.godinu.

Visina novčane pomoći određena je u  sljedećim iznosima:

 1. za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama…………………..100,00 KM
 2. za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama…………………….150,00 KM

II Pravo učešća na Konkursu imaju:

 • djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
 • djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
 • djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata;
 • djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;
 • djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica.

III Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

1)  koji obnavljaju istu godinu školovanja;

2) čiji su članovi porodičnog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu     ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;

3) čija primanja po članu porodičnog domaćinstva  prelaze iznos od 200,00 KM;

IV Kriteriji za izbor kandidata:

           Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem kandidata uz primjenu sljedećih kriterija:

 • ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini;
 • socijalno-ekonomska situacija;
 • učešće u Oružanim snagama;

Prednost kod dodjele novčane pomoći bez bodovanja imaju djeca poginulih, umrlih,  nestalih dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca.

Kriteriji za izbor i bodovanje kandidata utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe  i  istaknuti su na oglasnoj ploči Općine /Grada i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

V Zainteresovani kandidat uz zahtjev prilažu sljedeću dokumentaciju:

 • ovjerenu kopiju đačke knjižice,odnosno svjedočanstva iz predhodne godine;
 • ovjerenu kućnu listu;
 • uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;
 • ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalnih djelatnosti-obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/godišnju prijavu dohotka) za prethodnu kalendarsku godinu;
 • ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
 • ovjerenu kopiju lične karte roditelja-staratelja;
 • potvrdu o statusu pripadnika branilačke populacije iz člana 3. Uredbe, koji se dokazuje rješenjem/uvjerenjem nadležnog organa izdatim u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i 48/99)- dobitnik ratnog priznanja ili odlikovanja, ratni vojni invalid, demobilizirani branilac /sa periodom učešća u sastavu Oružanih snaga/, član porodice umrlog ratnog vojnog invalida; član uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

VI Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Za djecu pripadnika branilačke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj  u  periodu  od 02.07.2018.god.(ponedjeljak) do 23.07.2018. god. (ponedjeljak), kada je i posljednji dan podnošenja zahtjeva na Protokolu Općine/Grada Kakanj a putem nadležne Službe za branilačko-invalidsku zaštitu općine/Grada  Kakanj .

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti  uzete u razmatranje.