Utorak , 24 April 2018
Najava 5.redovne sjednice Općinskog vijeća

Najava 5.redovne sjednice Općinskog vijeća

Općinsko vijeće će 27.02.2017.godine  sa početkom u 9:00 sati održati 5. redovnu sjednicu na kojoj će razmatrati 20 tačaka dnevnog reda:

 1. Informacija RMU „Kakanj“ o stanju klizišta na području Ribnice
 2. Prijedlog pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja
 3. Prijedlog uputstva o načinu promjene upravitelja
 4. Prijedlog uputstva o sadržaju obrasca „Evidencija stanova, poslovnih prostora i garaža i evidencija etažnih vlasnika, koju je dužan voditi upravitelj“
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku  o izmjenama i dopunama Odluke o visini cijena komunalnih usluga JP „Vodokom“ Kakanj
 6. Prijedlog odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninom-trgovačko-sportski centar City Center One (krovna etaža) u vlasništvu Općine
 7. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora
 8. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje Doma kulture Javnoj ustanovi  „Kulturno-sportski centar“ Kakanj
 9. Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2016. godini
 10. Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od naknade za vatrogastvo u 2017. godini
 11. Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2016. godinu
 12. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za sport za 2016. godinu
 13. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava za obilježavanje značajnih datuma i manifestacija za 2016. godinu
 14. Izvještaj o realizaciji Programa rasporeda sredstava boračkim udruženjima i organizacijama za 2016. godinu
 15. Prijedlog odluke o naknadi za prijevoz na posao i sa posla u organu državne službe Općine Kakanj
 16. Izvještaj o poslovanju i radu JU „Kultrno sportski centar Kakanj“ za 2016.godinu
 17. Prijedlog programa rada JU „Kulturno sportski centar Kakanj“ za 2017.godinu
 18. Prijedlog programa rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj sa finansijskim planom za 2017. godinu
 19. Prijedlog finansijskog plana JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“ za 2017. godinu
 20. Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području općine Kakanj u 2016. godini

  STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

Leave a Reply