Petak , 3 Decembar 2021

O ReLOaD projektu

Analiza dodjele sredstava za civilno društvo iz budžeta Općine Kakanj

ReLOaD projekat je završio svoj prvi, u nizu od ukupno 10 jednominutnih videa.

Video možete pogledati klikom OVDJE

O ReLOaD projektu

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) je trogodišnji projekat (februar 2017-februar 2020. godine), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

ReLOaD je utemeljen na pozitivnim iskustvima projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD), koji je u Bosni i Hercegovini provodio UNDP, uz finansijsku podršku EU, i koji služi kao primjer dobre prakse koja se sada koristi i kao model širom Zapadnog Balkana. Kao regionalna inicijativa, ReLOaD projekat se provodi u Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* [1] i Srbiji.

S obzirom na regionalnu prisutnost, ReLOaD će funkcionirati kao platforma za umrežavanje zemalja/teritorija Zapadnog Balkana, te za razmjenu iskustava i naučenih lekcija vezano za bolje pružanje usluga građanima.

Cilj ReLOaD projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na Zapadnom Balkanu, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva iz općinskih budžeta, usmjerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju nivoa pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

ReLOaD će unaprijediti finansijske mehanizme putem kojih će općine, koje finansiraju organizacije civilnog društva, implementirati aktivnosti prioritetne za lokalni razvoj, u suradnji s organizacijama civilnog društva. Na taj način ReLOaD projekat će, u partnerstvu sa lokalnim vlastima širom Zapadnog Balkana,  doprinijeti povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga prema građanima.

U Bosni i Hercegovini,  ReLOaD projekat  sarađuje sa 21 jedinicom lokalne samouprave:

 • Banja Luka
 • Bratunac
 • Bijeljina
 • Brod
 • Centar, Sarajevo
 • Gradačac
 • Jablanica
 • Kakanj
 • Maglaj
 • Modriča
 • Pale
 • Rudo
 • Sokolac
 • Stari Grad, Sarajevo
 • Teslić
 • Tešanj
 • Travnik
 • Trebinje
 • Tuzla
 • Vitez
 • Vogošća

U ovim jedinicama lokalne samouprave ReLOaD će svoje aktivnosti usmjeriti na rad sa predstavnicima općinske administracije, općinskih vijeća i organizacija civilnog društva, te unapređenje njihovih kapaciteta za poboljšanje saradnje između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva.

U jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koje već imaju usvojen pravni okvir za transparentnu dodjelu sredstava za projekte organizacija civilnog društva, ReLOaD će raditi na njegovoj intenzivnijoj provedbi i osiguranju održivosti takvog sistema. U jedinicama lokalne samouprave koje nemaju već usvojeni pravni okvir, ReLOaD projekat će raditi na njegovom usvajanju i samoj provedbi u Bosni i Hercegovini.

Odabrane partnerske općine i gradovi se obavezuju da će na transparentan način finansirati projekte od javnog interesa, koje će provoditi organizacije civilnog društva, a sa ciljem poboljšanja životnih uslova za sve građane.

U odabranim općinama i gradovima, ReLOaD projekat će podržati provedbu 80 projekata organizacija civilnog društva, a očekuje se da će korist od tih projekata imati oko 20.000 građana u Bosni i Hercegovini.  Posebna pažnja će biti posvećena projektima koji pružaju socijalne usluge za najranjivije kategorije društva, projektima koji rade na unaprjeđenju ravnopravnosti spolova i zaštiti okoline, te projektima koji se bave pitanjima ljudskih prava.

Suština ReLOaD projekta je u primjeni transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva koji su utemeljeni na lokalnim strateškim dokumentima i koji su fokusirani na građane i njihove potrebe.

Pratite ReLOaD projekat i na Facebook-u:  RELOADWesternBalkans

[1] *Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti

 

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta ReLOaD

OPĆINA KAKANJ U PARTNERSTVU SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA RASPISUJE:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

U SKLOPU PROJEKTA REGIONALNI PROGRAM LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU (ReLOaD)

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest teritorija/ Zapadnog Balkana i to: Albanija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija. Projekat je počeo 1. februara, 2017. godine i tokom naredne tri godine cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS)[2] i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS  u skladu sa strateškim prioritetima  i potrebama stanovništva u zajednicama.

ReLOaD se sprovodi u sljedećim jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini(abecednim redom): Banjaluka, Bijeljina, Bratunac, Brod, Centar Sarajevo, Gradačac, Jablanica, Kakanj, Maglaj ,Modriča, Pale, Rudo, Sokolac, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje, Tuzla, Vitez i Vogošća.

Općina Kakanj i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Kakanj iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. Socijalna inkluzija

1.1.Unapređenje kvaliteta života građana treće životne dobi

1.2.Prevencija rodno zasnovanog nasilja

1.3.Socijalno uključivanje djece i osoba sa poteškoćama u razvoju

1.4.Poboljšanje položaja marginalizovanih kategorija stanovništva

1.5.Edukacijski programi prevencije ovisnosti i podrške ugroženim grupama i pojedincima

 1. Zaštita životne sredine

2.1.Povećanje svijesti stanovništva o očuvanja okoline i značaju energijeske efikasnosti (očuvanje prirodnih, neobnovljivih resursa, povećanje kvalitete zraka, obnovljivi izvori)

 1. Zapošljavanje, poduzetništvo, poljoprivreda i rad sa mladima

3.1.Edukacije mladih o poduzetništvu, poljoprivredi i razvijanje programa

samozapošljavanja, zapošljavanje mladih i socijalno marginaliziranih osoba

 1. Kultura i sport

4.1.    Promocija  kulturno – umjetničkog stvaralaštva na području općine Kakanj

4.3.    Stvaranje preduslova za omasovljenje sporta  za djecu i mlade

 1. Boračko – invalidska zastita

5.1. Podrška zapošljavanju socijalno ugroženih pripadnika boračke populacije

5.2. Edukacija i pomoć pripadnika boračkih populacija na poljima unapređenja kvalitete života

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

 UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5)  do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u periodu maj 2018. – januar 2019. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u  Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

 PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, te ovdje (klik na naslove):

1. Projektni prijedlog

2. Pregled budžeta/proračuna

3. Matrica logičkog okvira

4. Plan aktivnosti i promocije

5. Administrativni podaci o aplikantu

6. Finansijska identifikaciona forma

7. Izjava o podobnosti

8. Lista za provjeru

Smjernice za aplikante

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Općinu Kakanj takođe se može preuzeti od 15. februara do 14. marta 2018. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org;alma.odobasic@kakanj.com.ba ili lično preuzimanjem u Općini Kakanj, Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike, II sprat.

 Informativni sastanak za zainteresirane organizacije „Otvoreni dan“ bit će održan u Kaknju 7. marta 2018. godine, u periodu od 13,00 do 15,00 sati u sali Općinskog vijeća Kakanj.  Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom  se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 09. marta 2018. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerkau štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na pisarnicu Općine, šalter 1,  tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8,00 do 15,00 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

Općina Kakanj

Ulica branilaca

72240 Kakanj

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 14. mart 2018. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

 Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će izvješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici općine Kakanj(www.kakanj.gov.ba), kao i na oglasnoj ploči Općine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

[1]*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

[2]Jedinice lokalne samouprave su općine, opštine i gradovi te Distrikt Brčko. Svaki od navedenih termina se može ravnopravno koristiti za potrebe projekta.

Realiziran dvodnevni ReLOaD trening o temi “Upravljanje projektnim ciklusom”, upriličen i “Otvoreni dan”

Realiziran dvodnevni ReLOaD trening o temi “Upravljanje projektnim ciklusom”, upriličen i “Otvoreni dan”

U okviru projekta “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Kaknju je 5. i 6.marta 2018.godine realiziran dvodnevni trening o temi “Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”.

Trening je realiziran kao podrška procesu provođenja Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata za finansiranje koji su objavili Općina Kakanj i ReLOaD projekat 15. februara  2018. godine, a koji je otvoren do 14.marta 2018. godine.

Cilj treninga je pružiti predstavnicima OCD dodatna znanja o upravljanju projektnim ciklusom kako bi mogli sa kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim prijedlozima aplicirati na gore navedeni javni poziv ali i na pozive drugih, domaćih i međunarodnih donatora.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu finansira Europska unija, a provodi UNDP.

U srijedu 7.marta u sali Općinskog vijeća Kakanj održan je  informativni sastanak pod nazivom „Otvoreni dan“. Na sastanku su predstavnici organizacija civilnog društva detaljnije  upoznati sa javnim pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima itd. Sastanku su prisustvovali i predstavnici UNDP-a Sanja Bokun i Emir Bašić.

   

Zabilježeno na treningu

   

Upriličen “Otvoreni dan”

MINUTA ZA LOKALNU DEMOKRATIJU

Mala škola ribolova u Maglaju

Mala škola ribolova u Maglaju doprinosi promovisanju i očuvanju rijeka jer kroz besplatne sportske aktivnosti u prirodi djeca uče kako brinuti o okolini.

Ovo je jedna od aktivnosti podržanih u okviru Regional Programme on Local Democracy, koji doprinosi jačanju partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana.

Ovaj i mnogi drugi primjeri biće predstavljeni na Prvoj #ReLOaD konferenciji koja se ove sedmice održava u Skoplju.

Video se može pogledati klikom ovdje na Facebook-u.