Srijeda , 16 Januar 2019
Općinska đačka stipendija: Preliminarna lista

Općinska đačka stipendija: Preliminarna lista

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za učenike za školsku 2017/2018. godinu sačinila je Preliminarnu listu učenika koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije, Listu učenika koji ispunjavaju uslove, ali po broju bodova nisu među prvih 200 kandidata za koje je na osnovu raspoloživih sredstava moguće dodijeliti stipendiju i Listu učenika koji ne ispunjavaju uslove ili je dokumentacija koju su dostavili nepotpuna.

Svaki kandidat za stipendiju može saznati kako je bodovan uz pomoć šifre koju je dobio prilikom predaje prijave na konkurs klikom ovdje

Preliminarna lista ne znači da su učenici dobili stipendiju, već omogućava uvid u način bodovanja kako bi kandidati koji smatraju da nisu pravilno bodovani imali priliku uputiti prigovor na bodovanje.

Na bodovanje se može izjaviti prigovor Komisiji za dodjelu stipendija u roku od 8 dana od dana isticanja liste (datum objave liste: 21.mart 2018.godine).

Prigovor se podnosi putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj.

Svaki kandidat može i sam izvršiti bodovanje svoje prijave na osnovu kriterija koje objavljujemo u nastavku teksta, te tako provjeriti ispravnost bodovanja.

Nakon razmatranja prigovora bit će objavljena i konačna lista. Stipendiju će dobiti prvih 200 kandidata sa konačne liste. Visina stipendije iznosi 300 KM, a isplata će se izvršiti u tri jednake  rate.

Pravo učešća na konkursu nisu imali:

a) vanredni učenici

b) učenici koji su prethodne školske godine postigli dovoljan uspjeh

c) učenici koji primaju stipendiju drugog poslodavca ili druge organizacije

d) učenici koji nemaju prebivalište na području općine Kakanj

e) učenici koji ponavljaju razred.

Lista kandidata za dodjelu stipendija bit će sačinjena na osnovu ostvarenog broja bodova po slijedećim kriterijima:

a) socijalno-ekonomska situacija

b) ostvareni uspjeh u prethodnoj školskoj godini.

a) Po osnovu prihoda po članu domaćinstva učenik ostvaruje slijedeće bodove:

  • bez primanja…………………………………… 40 bodova
  • do 100 KM……………………………………. 30 bodova
  • od 101 KM do150 KM ……………………. 25 bodova
  • od 151 KM do 300 KM …………………… 15 bodova
  • od 301 KM do 350 KM……………………. 10 bodova
  • preko 350 KM…………………………………. 5 bodova

b) Na osnovu ostvarenog uspjeha kandidat ostvaruje bodove:

  • za ostvaren odličan uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 3 i množi sa koeficijentom 5,
  • za ostvaren vrlo dobar uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 2 i množi sa koeficijentom 5,
  • za ostvaren dobar uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 1 i množi sa koeficijentom 5.

Učenicima srednjih škola sa posebnim potrebama stipendije će se dodjeljivati neovisno o članu 6. tačka b) i  c) i kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika uz prethodno predočenu odgovarajuću dokumentaciju.

Učenicima romske populacije stipendije će se dodjeljivati neovisno o kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika uz predočenu izjavu roditelja da učenik  pripada romskoj populaciji.

Učenicima generacije osnovnih škola i učenicima – djeci poginulih rudara i djeci bez roditeljskog staranja, stipendije će se dodjeljivati  će se dodjeljivati neovisno o kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika.

Učenicima generacije osnovnih škola stipendija se dodjeljuje neovisno o kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika samo za prvi razred srednje škole.

Općina Kakanj je jedna od rijetkih općina u BiH koje isplaćuju stipendije učenicima srednjih škola.

Stiglo mišljenje Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH: Javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti

Na  osnovu propisa koje sadrži Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH, te na osnovu uputa sa stručnih seminara na kojima je bilo riječi o pomenutim zakonskim propisima, na službenoj web-stranici Općine Kakanj se vrši šifrirano objavljivanje podataka sa imenima kandidata za stipendiju (općinsku i kantonalnu) sa namjerom da se ispoštuju odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH, ali i princip transparentnosti obzirom da liste uz pomoć šifre mogu vidjeti svi kandidati za stipendiju (strane u postupku). U međuvremenu su se pojavile određene dileme i pitanja u vezi ovakve prakse pa je Općina Kakanj uputila dopis Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH kako bi se što bolje, tačnije i preciznije odgovorilo na ove upite i kako bi se zvaničnom pisanom formom dalo pojašnjenje.

Stigao je odgovor Agencije u kojem se, između ostalog, kaže da javno objavljivanje podataka o stipendistima ne treba da bude redovan način upoznavanja javnosti.

Odgovor Agencije se može vidjeti klikom ovdje