Ponedjeljak , 18 Juni 2018
Poziv kandidatima koji su ostvarili pravo na općinsku stipendiju (166 učenika): Oni koji nisu dostavili brojeve računa na koje će se vršiti isplata trebaju to učiniti što prije!

Poziv kandidatima koji su ostvarili pravo na općinsku stipendiju (166 učenika): Oni koji nisu dostavili brojeve računa na koje će se vršiti isplata trebaju to učiniti što prije!

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za učenike za školsku 2016/2017. godinu sačinila je Konačnu listu učenika kojima će, prema raspoloživim sredstvima, biti dodijeljena općinska stipendija za učenike. Uz ovu listu, objavljujemo i listu kandidata koji ispunjavaju uslove, ali nisu ostvarili pravo jer se stipendija dodjeljuje prema raspoloživim sredstvima za prvih 166 sa liste, kao i listu kandidata koji ne ispunjavaju uslove.

U skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti sami kandidati za stipendiju (strane u postupku). Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati dobili nedavno prilikom objave preliminarne liste putem sms poruke na brojeve mobilnih telefona koje su naveli u prijavi za stipendiju. Otkrivanje šifre stranama koje nisu učesnici u postupku podliježe odgovornosti.

Uputa za otvaranje sve 3 liste: klik ovdje

Uvid u liste se može izvršiti i u Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj (Ulica branilaca bb).

Na ove liste može se izjaviti žalba Drugostepenoj komisiji za žalbe Općinskog vijeća Kakanj. Žalba se podnosi putem Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Molimo kandidate koji su ostvarili pravo na općinsku stipendiju (166 učenika) da dostave brojeve računa na koje će se vršiti isplata, ako to nisu učinili prilikom predaje dokumentacije za stipendiju. Obzirom da se radi o učenicima, moguće je dostaviti i broj računa otvorenog na ime roditelja. Brojevi računa se dostavljaju Službi za društvene djelatnosti Općine Kakanj, kontakt osoba: Nermina Imamović.

Pojašnjenje:

Pravo učešća na konkursu nisu imali:

a) vanredni učenici

b) učenici koji su prethodne školske godine postigli dovoljan uspjeh

c) učenici koji primaju stipendiju drugog poslodavca ili druge organizacije

d) učenici koji nemaju prebivalište na području općine Kakanj

e) učenici koji ponavljaju razred.

Svaki kandidat može i sam bodovati svoju aplikaciju na osnovu sljedećih kriterija:

Lista kandidata za dodjelu stipendija je sačinjena na osnovu ostvarenog broja bodova po slijedećim kriterijima:

a) socijalno-ekonomska situacija

b) ostvareni uspjeh u prethodnoj školskoj godini.

a) Po osnovu primanja po članu domaćinstva učenik ostvaruje slijedeće

bodove:

–          bez primanja…………………………………… 40 bodova

–          do 100 KM…………………………………….   30 bodova

–          od 101 KM do150 KM …………………….  25 bodova

–          od 151 KM do 300 KM ……………………  15 bodova

–          od 301 KM do 350 KM…………………….  10 bodova

–          preko 350 KM………………………………….  5 bodova.

b) Na osnovu ostvarenog uspjeha kandidat ostvaruje bodove:

–          za ostvaren odličan uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 3 i množi sa koeficijentom 5,

–          za ostvaren vrlo dobar uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 2 i množi sa koeficijentom 5,

–          za ostvaren dobar uspjeh – prosječna ocjena se uvećava za 1 i množi sa koeficijentom 5.

Učenicima sa posebnim potrebama stipendije će se dodjeljivati neovisno o članu 6. tačka b) i  c) i kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika uz prethodno predočenu odgovarajuću dokumentaciju.

Učenicima romske populacije stipendije će se dodjeljivati neovisno o kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika uz predočenu izjavu roditelja da učenik  pripada romskoj populaciji.

Učenicima – djeci poginulih rudara i učenicima bez roditeljskog staranja stipendije će se dodjeljivati neovisno o kriterijima utvrđenim članom 10. i 11. Odluke o stipendiranju učenika uz predočenu dokumentaciju.

Općina Kakanj je jedna od rijetkih općina u BiH koje isplaćuju stipendije učenicima srednjih škola.

Leave a Reply