Utorak , 26 Mart 2019
Pred 74. godišnjicu oslobođenja Kaknja: Serijal priča o događajima koji su prethodili oslobođenju – “Napad na željezničku stanicu u Kaknju”

Pred 74. godišnjicu oslobođenja Kaknja: Serijal priča o događajima koji su prethodili oslobođenju – “Napad na željezničku stanicu u Kaknju”

Tridesetog marta 1945. godine u svanuće, jedan od težih zadataka Prvog bataljona Šeste brigade bio je likvidiranje neprijatelja na  obezbjeđenju mosta na desnoj obali Bosne u Kaknju. Trebalo je to učiniti radi prihvatanja boraca bataljona Šeste brigade koji su neprijatelja napadali na željezničkoj stanici u Kaknju. Poslije nekoliko uzastopnih juriša i dejstava teških minobacača, neprijatelj je bio uništen. Međutim, dijelovi Prve i Četvrte čete ovog bataljona nisu uspjeli da likvidiraju neprijatelja koji je obezbjeđivao most na lijevoj obali rijeke Bosne.U takvoj situaciji Prvi bataljon je ostao na tom položaju sve do pojave prvih dijelova Šeste brigade, a potom je došlo do zauzimanja željezničke stanice u Kaknju.

U napadu Šeste krajiške NOU brigade na željezničku stanicu glavnu ulogu je imao Drugi bataljon kojem su pridodata četiri teška minobacača i dva protivtenkovska topa. U sadejstvu sa Četvrtim bataljonom trebalo je da razbije neprijatelja u selu Bićer i željezničkoj stanici, da pređe rijeku Bosnu i uspostavi vezu sa Prvim bataljonom koji je zauzimao most na ulazu u Kakanj.

Četvrti bataljon sa dva pridodata minobacača i jednim protivavionskim topom imao je zadatak da uništi neprijatelja na području Varde i da sadejstvuje sa Drugim bataljonom u uništenju neprijatelja na željezničkoj stanici u Kaknju.

U toku napada Drugi i Četvrti bataljon naišli su na snažan otpor neprijateljskih snaga koje su se branile iz rovova, bunkera i tri oklopna voza. Nakon 5 sati bataljoni su zadržani na položajima ispred linije odbrane neprijatelja. Tek poslije je Drugi bataljon s nekoliko direktnih pogodaka granata protivtenkovskih topova narušio prednji kraj odbrane neprijatelja. Uslijedila su nova dejstva topova, minobacača i bacača “Džon Bul” koji su pucali u bunkere i stanične zgrade, a nešto kasnije i u oklopne vozove. Juriši boraca Drugog bataljona i dejstvo topova i minobacača dovelo je neprijatelja u težak položaj, čemu je doprinijelo i uspješno dejstvo Trećeg bataljona između Bićera i Hrasnica.

Nakon upada boraca Drugog bataljona u stanične zgrade i dejstva topova u oklopne vozove, buknuli su prvi zapaljeni objekti, a onda i vagoni na tračnicama. Razbijena je i posada oklopnog voza koji se nalazio na izlazu prema Visokom. Neprijateljski vojnici pokušali su da bježe iz vozova, rovova i bunkera u pravcu Lašve. Lomljen je otpor i posljednjih grupa neprijatelja, a požar je zahvatao veliki broj vagona i manjih zgrada.

Uporedo s uspjehom Drugog, a zatim i Trećeg bataljona na njihovim pravcima napada u Bićeru i željezničkoj stanici, popuštao je otpor neprijatelja i u Hrasnicama gdje je napad izvodio Četvrti bataljon.

Nastavit će…

U nastavku ćemo objaviti priču pod nazivom: Borci Šeste NOU brigade prelaze preko mosta u Kaknju

Foto: Jedan od neprijateljskih vozova koje su partizani uništili u Kaknju početkom 1945. godine

 

 

Leave a Reply