Nedjelja , 25 Februar 2018
Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije i studenata koji ne ispunjavaju uslove iz konkursa

Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije i studenata koji ne ispunjavaju uslove iz konkursa

Komisija za dodjelu općinskih stipendija za studente za akademsku 2016/2017. godinu sačinila je Preliminarnu listu studenata koji ispunjavaju uslove za dodjelu općinske stipendije i studenata koji ne ispunjavaju uslove iz konkursa (obratiti pažnju na dno liste – Excel dokumenta i nazive „Ispunjavaju“ i „Ne ispunjavaju“).

U skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti sami kandidati za stipendiju (strane u postupku). Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati dobili putem sms poruke na brojeve mobilnih telefona koje su naveli u prijavi za stipendiju. Otkrivanje šifre stranama koje nisu učesnici u postupku podliježe odgovornosti.

Nekoliko kandidata koji su u prijavi upisali broj fiksnog telefona ili uopće nisu naveli kontakt telefon šifru mogu dobiti u Službi za društvene djelatnosti, boračko-invlaidsku zaštitu, raseljena lica, izbjeglice i povratnike Općine Kakanj.

Molimo kandidate da zapamte ili sačuvaju šifru jer će se ista koristiti i kod objave konačne liste.

Uputa za otvaranje liste: klik ovdje

Preliminarna lista studenata koji ispunjavaju uslove iz konkursa ne znači da su kandidati dobili stipendiju, već omogućava uvid u način bodovanja kako bi kandidati koji smatraju da nisu pravilno bodovani imali priliku uputiti prigovor na bodovanje.

Na listu se može izjaviti prigovor Komisiji u roku od 8 dana od dana isticanja liste (datum objave liste 24.3.2017.godine). Prigovor se podnosi putem  Službe za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike općine Kakanj.

Nakon razmatranja prigovora bit će objavljena i konačna lista. Stipendiju će dobiti prvih 156 kandidata sa konačne liste. Podsjetimo, Općina Kakanj dodjeljuje 156 stipendija za redovne studente na visokoškolskim ustanovama na području Bosne i Hercegovine za akademsku 2016/17. godinu. Općinskim budžetom za 2017. godinu za studentske stipendije planiran je iznos od 125.000,00 KM. Visina stipendije se utvrđuje u iznosu od 800,00 KM, a isplata će se izvršiti u osam jednakih  rata.

Svaki kandidat može i sam provjeriti tačnost bodovanja na osnovu kriterija iz konkursa:

Pravo učešća na konkursu su imali:

 • redovni studenti koji imaju prebivalište na području općine Kakanj i studiraju na području BiH,
 • redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija koji prvi put upisuju određenu godinu studija,
 • studenti koji ne koriste povlastice za prijevoz finansiran od strane Općine,
 • studenti koji ne primaju stipendiju drugog poslodavca.

Pravo učešća na konkursu nisu imali:

 • studenti apsolventi,
 • studenti koji u tekućoj godini na istom ili drugom fakultetu upisuju istu godinu studija,
 • vanredni studenti,
 • studenti koji primaju stipendiju drugog poslodavca (ili po drugom osnovu primaju stipendiju )
 • studenti koji studiraju na visokoškolskim ustanovama van Bosne i Hercegovine,
 • studenti koji su srednje obrazovanje završili dovoljnim uspjehom
 • studenti koji koriste povlastice za prijevoz koji finansira Općina Kakanj,
 • studenti čiji članovi domaćinstva ostvaruju prihode preko 300,00 KM po članu domaćinstva.

Na osnovu ostvarenog uspjeha kandidat ostvaruje bodove :

a) za studente prve godine

 • za ostvaren odličan uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 4 i množi sa koeficijentom 5,
 • za ostvaren vrlo dobar uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 3 i množi sa koeficijentom 5,
 • za ostvaren dobar uspjeh tokom školovanja prosječna ocjena se uvećava za 1 i množi sa koeficijentom 5.

b) za studente druge i narednih godina bodovanje će biti izvršeno tako što se prosječna ocjena tokom cjelokupnog studiranja množi sa koeficijentom 5. Studentima medicinskog, stomatološkog, farmaceutskog, građevinskog, arhitektonskog, elektrotehničkog, mašinskog, metalurškog i saobraćajnog, kao i studentima koji nakon završenog studija stiču zvanje profesora matematike i fizike  dodjeljuje se još 5 bodova.

c) za godinu studija

 • za prvu godinu studija dodaju se 2 boda
 • za drugu godinu studija dodaju se 4 boda
 • za treću godinu studija dodaje se 6 bodova
 • za četvrtu i naredne godine studija dodaje se 10 bodova
 • za prvu i drugu godinu drugog ciklusa studija ( tj. 4. i 5. godinu studija ) dodaje se 10 bodova.

Na osnovu prihoda po članu domaćinstva :

 • bez primanja……………………………40 bodova
 • do 100 KM……………………………..30 bodova
 • od 101 KM – 150 KM………………25 bodova
 • od 151 KM – 200 KM………………20 bodova
 • od 201 KM – 300 KM………………15 bodova

U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti broj bodova, prednost imaju studenti  slabijeg imovnog stanja, djeca poginulih boraca, šehida, poginulih branitelja i povratnika.

Studentima medicinskih i prirodnih fakulteta sa prosjekom ocjena 8,5 i više, studentima ostalih fakulteta sa prosjekom ocjena 9,00 i više, studentima prve godine studija koji su bili učenici generacije srednje škole, studentima romske nacionalnosti i studentima koji imaju status osobe sa posebnim potrebama stipendije će se dodjeljivati neovisno o  kriterijima utvrđenim članom 6. tačka g), članovima 11. i 12. Odluke, uz prethodno predočenu odgovarajuću dokumentaciju.

Studenti prve godine studija koji su bili učenici generacije srednje škole, kao takvi ostvaruju pravo na dodjelu stipendije samo za prvu godinu studija.

Ako student ostvari pravo na stipendiju, a utvrdi se argumentirano da su dostavljeni  podaci netačni, stipendija se obustavlja.

 

Leave a Reply