Petak , 3 Decembar 2021

Prijava eventualnog slučaja korupcije

Sve prijave o eventualnim slučajevima korupcije na području Općine Kakanj građani mogu prijaviti Komisiji za borbu protiv korupcije Općine Kakanj i to:

Pismeno putem pošte na adresu Općina Kakanj, ulica branilaca bb., 72240 Kakanj sa naznakom „Komisiji za borbu protiv korupcije – NE OTVARATI OTVARA KOMISIJA“,

e – mailom na e-mail adresu: korupcija@kakanj.com.ba

ili

lično predajom prijave na protokol/pisarnicu Općine Kakanj,

ulica branilaca bb., 72240 Kakanj

Obrazac prijave protiv korupcije možete preuzeti OVDJE

SAOPŠTENJE KOMISIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

S obzirom da se Komisiji za borbu protiv korupcije Općine Kakanj mogu uputiti i anonimne prijave korupcije, prijavitelja upućujemo na sljedeće:

Komisija za borbu protiv korupcije Općine Kakanj ukazuje svim potencijalnim podnosiocima anonimnih prijava korupcije na odredbu člana 6. Stav 2. i 3. Zakona o postupanju sa predstavkama i prijedlozima (<<Službene novine Zeničko-dobojskog kantona>>, broj : 10/05), po kojima se anonimna predstavka i prijedlog, po pravilu ne uzimaju u postupak, te da se iznimno uzimaju u postupak ako sadrže dovoljno elemenata koji upućuju na postojanje nedozvoljenih radnji i pojava koje je neophodno spriječiti ili otkloniti, ako organ koji je primio ocijeni da postoje opravdani razlozi za njihovo razmatranje“