Petak , 3 Decembar 2021

Sekretar Općinskog organa državne službe

Sekretar Općinskog organa državne službe: Enver Kusić, diplomirani pravnik, kontakt telefon 032/555-301

Sekretar Općinskog organa državne službe obavlja poslove od značaja za unutrašnju organizaciju i rad Općinskog organa državne službe, koordinira i usmjerava rad službi za upravu u cilju realizacije poslova koji su utvrđeni u programu rada općinskog organa, osigurava izvršenje poslova po nalogu Općinskog načelnika, sarađuje između organa i drugih tijela državne službe i preduzeća, predlaže preduzimanje potrebnih mjera i na taj način pomaže Općinskom načelniku u rukovođenju, predlaže godišnji program rada općinskog organa državne službe a u skladu sa predloženim programima rada općinskih službi, podnosi godišnji izvještaj o realizaciji programa rada Općinskog organa, obavlja i druge poslove koje mu odredi Općinski načelnik u skladu sa zakonom.

Sekretar Općinskog organa državne službe poslove iz prethodnog stava ostvaruje u dogovoru sa pomoćnicima Općinskog načelnika koji rukovode osnovnim organizacionim jedinicama u organu  državne službe, a pomoćnici su dužni  postupiti po utvrđenom dogovoru.

 

Leave a Reply