Ponedjeljak , 27 Maj 2024

Služba za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike

Šef Službe: Rešad Zaimović, kontakt telefon/fax: 032/771-807
Unutrašnje organizacione jedinice su:
 • Odsjek za društvene djelatnosti;
 • Odsjek za boračka pitanja;
 • Odsjek za raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Djelokrug rada:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti društvenih djelatnosti, boračkih pitanja, izbjeglih i raseljenih lica i povratnika,
 • vodi upravno rješavanje za ostvarivanje određenih prava po Zakonu za RVI i porodice i članove poginulih boraca i šehidskih porodica,
 • vrši poslove obračuna, finansijsko-materijalne poslove iz oblasti boračko-invalidske zaštite u okviru  državnih, federalnih, kantonalnih i općinskih propisa,
 • prati oblast socijalne zaštite i predlaže mjere socijalne zaštite boraca, RVI i članova porodica poginulih boraca i šehidskih porodica,
 • vodi upravni postupak za priznavanje i oduzimanje statusa raseljenih lica u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • vrši popis raseljenih lica i vodi evidencije za raseljena lica i povratnike,
 • koordinira rad sa nadležnim ministarstvima i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama,
 • učestvuje u poslovima planiranja, smještaja raseljenih osoba, kao i pružanja pravne pomoći u ostvarivnju  određenih prava utvrđenih Zakonom,
 • prati godišnje planove predškolskog obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja u skladu sa zakonom,
 • prati stanje i izrađuje prijedloge za poboljšanje iz oblasti zdravstva, kulture, fizičke kulture i sporta,
 • obavlja poslove priznavanja prava na zdravstvenu zaštitu djece, od rođenja do polaska u osnovnu školu, školske djece i samohranih majki porodilja/trudnica,
 • praćenje i analiza rada javnih ustanova i sportskih kolektiva,
 • koordinacija rada sa nevladinim i neprofitabilnim organizacijama i udruženjima građana, a posebno sa udruženjima Roma,
 • saradnja sa vjerskim zajednicama,
 • praćenje i saradnja sa nacionalnim manjinama,
 • učestvuje u praćenju i realizaciji sportskih i kulturnih manifestacija iz nadležnosti Općine,
 • učestvuje neposredno u planiranju, praćenju i realizaciji praznika na nivou Općine, Kantona, Federacije BiH i Bosne i Hercegovine,
 • saradnja sa organizacijama i udruženjima mladih, žena, penzionera, invalida rada i ostalih,
 • vrši i druge poslove iz nadležnosti Službe.

Leave a Reply