Petak , 3 Decembar 2021

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

Šef Službe: Nurčo Kurtović, diplomirani pravnik, kontakt telefon/fax: 032/771-815
Unutrašnje organizacione jedinice su:
 • Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina;
 • Odsjek za imovinsko-pravne i stambene poslove.

 Djelokrug rada:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz geodetske, imovinsko pravne i stambene oblasti,
 • izdaje uvjerenja o činjenicama iz djelokruga rada Službe,
 • vrši stručne poslove u imovinsko pravnim i drugim stvarno pravnim odnosima na nekretninama:eksproprijacije,deeksproprijacije,uzurpacije,nacionalizacije, nepokretnosti, bespravna zauzeća zemljišta, vodi postupak dodjele građevinskog zemljišta i drugi poslovi u okviru materijalnih propisa,
 • uspostavljanje i vođenje katastra komunalnih uređaja i instalacija,
 • izvršava zakone, druge propise i opće akte iz oblasti upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine i imovinom nad kojom Općina ima pravo raspolaganja, a koja posebnim propisima nije stavljena u nadležnost druge službe,
 • vodi i ažurira registar općinske imovine,
 • provođenje postupka raspolaganja imovinom u skladu sa odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, a naročito: pripremanje i provođenje postupka zaključenja ugovora o prodaji, razmjeni, davanju na korištenje, zakup, posudbu, itd., obavljanje primopredaje nekretnine, te kontrola korištenja i naplate naknade za korištenje općinske imovine,
 • predlaganje načina raspolaganja i upravljanja imovinom Općine,
 • vodi postupak i rješava u upravnopravnim stvarima iz imovinsko pravne oblasti, katastra zemljišta, nekretnina, katastarskih operata i planova, katastarskih podzemnih instalacija, razgraničenja šumskih zemljišta i drugo,
 • vrši pripreme za otvaranje novih katastarskih općina i izmjene granica katastarskih općina,
 • vrši geodetsko snimanje novoizgrađenih komunalnih objekata i vodi zbirni katastar komunalnih uređaja na području općine i organizuje Interni arhiv ovih dokumenata,
 • izrađuje kopije planova i katastarskih čestica za fizička i pravna lica,
 • vodi propisane službene evidencije iz stambenih oblasti,
 • vodi upravni postupak iz stambenih oblasti,
 • vodi evidenciju o stambenom fondu, poslovnim prostorima, garažama, školskim objektima i drugim objektima u vlasništvu Općine,
 • obavlja poslove u skladu sa Zakonom o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada ZDK,
 • u skladu sa odredbama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon Zeničko-dobojskog kantona vodi evidencije, prikuplja i obrađuje podatke o imovini i prihodima od imovine koji podliježu oporezivanju (poslovni prostori, stambene zgrade ili stanovi i garaže koje se izdaju pod zakup, parking prostor koji se izdaje, zgrade ili stanovi za odmor i rekreaciju),
 • vrši i druge poslove iz djelokruga rada Službe.

Leave a Reply