Petak , 3 Decembar 2021

Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline

Šef Službe: Mirza Fazlić, diplomirani ekonomista, telefon: 032/771-827 fax:032/771-809
Unutrašnje organizacione jedinice su:

 • Odsjek za lokalni ekonomski razvoj;
 • Odsjek za urbanizam;
 • Odsjek za zaštitu okoline
 • Zeleni ured.

Djelokrug rada:

 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti privrede, urbanizma i  zaštite okoline,
 • vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na praćenje privrede na nivou općine, praćenje stanja u javnim preduzećima, koordinacija sa istim i poduzimanje mjera iz okvira svoje nadležnosti,
 • vrši sve poslove koji se odnose na privredu, lokani ekonomski razvoj i poduzetništvo općine Kakanj,
 • vrši stručne i druge poslove koji se odnose na organizovanje i učešće u izradi prostornih, urbanističkih i regulacionih planova, izdavanje urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebe objekata,
 • priprema donošenje i provođenje prostorne i urbanističke i druge planske dokumentacije,
 • vrši sručne i druge poslove koji se odnose na organizovanje i učešće u izradi prostornih i urbanističkih poslova,
 • praćenje stanja i poduzimanje mjera u oblasti stočarstva, šumarstva, ruralnog razvoja i poljoprivrede,
 • promocija i razvoj turizma,
 • rješavanje u upravnim stvarima u okviru svoje nadležnosti,
 • vođenje propisanih službenih evidencija,
 • vršenje poslova iz oblasti zaštite čovjekove okoline, osiguranje higijene i zdravlja i poslovi eko-policije,
 • poslovi energetske efikasnosti i Zelenog ureda,
 • pristup fondovima EU pomoći,
 • vršenje statističkih poslova od značaja za Općinu,
 • izrada analitičkih, informativnih i drugih materijala iz djelokruga rada službe,
 • vršenje upravnih i stručnih poslova iz oblasti rada i zapošljavanja,
 • rješavanje lokalnih potreba stanovništva u oblasti zaštite životinja i biljaka, voda, šuma i dr.,
 • poslove upravnog rješavanja iz oblasti privredne djelatnosti,
 • praćenje procesa privatizacije,
 • nabavka, distribucija, obnavljanje, korištenje i čuvanje općinskih robnih rezervi,
 • iniciranje i predlaganje projektovanih rješenja bitnih za razvoj općine,
 • učestvuje u izradi kratkoročnih i dugoročnih programa i planova infrastrukturnih i drugih objekata,
 • izrađuje statističke izvještaje,
 • vrši i druge poslove iz okvira svoje nadležnosti.

Leave a Reply