Ponedjeljak , 18 Juni 2018
VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta: Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017.godinu

VAŽNO! VAŽNO! VAŽNO! Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta: Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2017.godinu

 

Na osnovu tačke IV Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenihBudžetom Federacije Bosne iHercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (“Službene novine Federacije BiH”, broj16/17) i člana 5. Pravilnika o postupcima u provođenju programa razvoja maleprivrede(“Službene novine Federacije BiH”, br:50/13,55/13i 86/13), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA

ZA 2017. GODINU

 

I PREDMETJAVNOG KONKURSA

Predmet Javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu:Ministarstvo) (“Službene novine Federacije BiH”,broj104/16).

II NAZIVI PROJEKATA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA

Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:

Projekt br. 1: Izgradnja poduzetničkih zona

Ciljevi projekta:

Izgradnja nove i unapređenje postojeće komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama Federacije Bosne i Hercegovine tamo gdje ista predstavlja prepreku razvoju poduzetništva, kao i unapređenje usluga za upravljanje razvojem poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Broj aktivnih korisnika zone; izvori-način financiranja; trend privlačenja investitora u zadnje tri godine; stepen aktivne iskorištenosti zone; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Opštine i gradovi u Federaciji BiH.

Projekt br. 2: Poticaji inovatorima – pojedincima

Ciljevi projekta:

Poticanje inovatora na razvoj inovacija; dovođenje inovacije do proizvoda; poticanje inovatora da krenu u poduzetničke poduhvate i upotreba inovativnog potencijala u stvaranju domaćih proizvoda.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta proizvoda kojem je inovacija namijenjena; dovođenje inovacije do proizvoda; izvori-način finansiranja; priznanja na sajmovima i izložbama; dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Inovatori – pojedinci koji imaju prebivalište u Federaciji BiH.

Projekt br. 3: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture

Ciljevi projekta:

Uređenje i opremanje prostora za prihvatanje malih i srednjih poduzetnika, odnosno poduzetnika početnika; razvoj poduzetničkih potpornih institucija (poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora i tehnoloških parkova);unapređenje efikasnosti proizvodnje i proizvodnih procesa na tržištu malih i srednjih preduzeća umreženih u klastere; privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena projekta; izvori-način finansiranja; broj članova klastera, odnosno broj MSP-a u inkubatoru i tehnološkom parku; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Poduzetničke potporne institucije s područja Federacije BiH (poduzetničkiinkubatori, tehnološki parkovi, klasterii poduzetnički centri) koje imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Projekt br. 4: Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim

     institucijama

Ciljevi projekta:

Razvoj i afirmacija poduzetništva i obrta; interesno umrežavanje poduzetnika i obrtnika;organizovano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika na zajedničkom tržištu; opstanak i razvoj komorskog sistema u Federaciji BiH; edukacija članova komora i udruženja;organizovanje zajedničkih nastupa na sajmovima.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena projekta; izvori-način finansiranja; broj članova udruženja i komora; organizovanost udruženja i komora; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Udruženja, komore i obrazovne institucije koje svojim projektima promovišu i potiču razvoj poduzetništva i obrta u Federaciji BiHi imaju najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Projekt br.5: Poticaji opstanku tradicionalnih i starihzanata

Cilj projekta:

Očuvanje obrtničke tradicije, kulturnog i istorijskog naslijeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti kroz sufinansiranje troškova: provođenja poslovnog plana, poboljšanja uslova rada u radionici, obrazovanja i stručnog osposobljavanja zaposlenih i izradu reklamnog materijala.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena ulaganja sredstava; vrsta djelatnosti; izvori-način finansiranja; povećanje zaposlenosti; broj zaposlenih; pripadnost ciljnoj grupi, ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (“Službene novine Federacije BiH”, br. 66/09; 38/10 i 16/12)i posluju najmanje12 mjeseci. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije BiH, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme.Korisnici poticaja iz 2016. godine nemaju pravo na korištenje sredstava u 2017. godini.

Projekt br. 6: Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta

Cilj projekta:

Poticanje vezanih i posebnih obrta na razvoj djelatnosti kroz sufinanciranje troškova nabavka opreme potrebne za proširenje i osuvremenjivanje proizvodnje, kako bi se omogućilo povećanje kvalteta proizvoda i rast zaposlenosti.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Namjena ulaganja sredstava; vrsta djelatnosti; izvori-način financiranja; povećanje zaposlenosti; broj uposlenih; pripadnost ciljnoj grupi; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); dosadašnji poticaji od strane Ministarstva.

Korisnici sredstava:

Obrtnici koji obavljaju djelatnost u skladu s Uredbom o vezanim i posebnim obrtima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 66/09; 62/10 i 16/12), pripadaju područjima C, F, G/45.20 i S/95 vezanih obrta i području F posebnih obrta, propisanim ovom Uredbom i posluju najmanje 12 mjeseci. Svi korisnici sredstava moraju imati sjedište na području Federacije BiH, nalaziti se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme. Korisnici poticaja iz 2016. godine nemaju pravo na korištenje sredstava u 2017. godini.

Projekt br.7:Poticaji novoosnovanim subjektima MSP

Cilj projekta:

Održavanje pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti s aspekta povećanja broja novoosnovanih subjekata male privrede. Kroz projekt će se realizovati subvencioniranje troškova registracije i troškova doprinosa za trenutno zaposlene.

Kriteriji za izbor korisnika sredstava:

Vrsta djelatnosti; broj zaposlenih; povećanje zaposlenosti; ravnomjerniji regionalni razvoj (stepen nezaposlenosti); pripadnost ciljnoj grupi.

Korisnici sredstava:

Subjekti maleprivrede definisani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima koji imaju sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom privatnom vlasništvu državljana BiH, te najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, a registrovani su poslije 18.05.2016. godine.

Korisnici poticajnjih sredstava mogu zaključiti samo jedan ugovor o korištenju poticajnih sredstava iz Budžeta FBiH za 2017. godinu po ovoj namjeni. Ministarstvo će izvršiti provjeru kod ostalih federalnih organa uprave o dodjelama poticajnih sredstava iz Budžeta FBiH za 2017. godinu i prekinuti ugovore sa svim eventualnim dvojnim korisnicima po ovoj namjeni, uz povrat sredstava koja su dodijeljena.

III PRAVO SUDJELOVANJA

Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog Javnog konkursanisu izvršili svoje ranijepreuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovanja u ovom Javnom konkursu, odnosno njihove prijave se neće uzeti u razmatranje.

Pravo na učešće i dodjelu finansijskih sredstava se može ostvariti samo po jednom Javnom konkursu koji raspisuje ovo ministarstvo u tekućoj godini(kredit ili grant).

Podnosioci prijava mogu podnijeti prijavu samo po jednom projektu iz ovog Javnog konkursa. U slučaju više prijava istog podnosioca po istom ili različitim projektima sve prijave će biti odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.

IV SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJEUJAVNOM KONKURSU

Podnosioci prijavapripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijava po projektima .

Prijavasadrži:

 1. Zahtjevzauključivanjeuprojekt (osim za projekt br. 1)
 2. Obrazac projekta
 3. Prilozi

Zahtjevzauključivanjeuprojekt i Obrazac projekta moraju biti elektronski popunjeni.

Zahtjevzauključivanjeuprojekt, Obrazac projekta i Smjernice za podnosioce prijava za svaki projekt pojedinačno mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

V EVALUACIJA I ODABIR KORISNIKA

Evaluacija i odabir korisnika će se vršiti u skladu sa kriterijima i procedurom utvrđenim Smjernicama za podnosioce prijava.

Nakon obrade prispjelih prijava Ministarstvo će objaviti rezultate Javnog konkursa u “Službenim novinama Federacije BiH” i na internet stranici Ministarstva, a podnosioci prijava  se neće pojedinačnoobavještavati.

VI NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja IV, šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu:

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

 1. Ante Starčevića bb(Hotel „Ero“) 88000 Mostar,

sa naznakom:

Ne otvarati–po Javnom konkursu za Projekt _______

(naznačiti broj ili nazivprojekta)

 

Na poleđini koverte obavezno navesti:

 • naziv–ime podnosioca prijave;
 • adresu i kontakt telefon;
 • ovjeriti pečatom podnosioca prijave.

 

Prijave se dostavljaju zaključno sa 14.04.2017. godine (petak), odnosno prihvatit će se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnijesa navedenim datumom.

Biće odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja prijave ako:

 • su neblagovremene,
 • nemaju sve sadržajne elemente,
 • ne ispunjavaju uslove ovog Javnog konkursa,
 • na koverti nije naznačen brojili naziv projekta na koji se prijavljuje
 • sadržaj prijave ne odgovara broju ili nazivu projekta naznačenom na koverti
 • nisu usklađene šifre djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti KD BiH 2010 (projekti br. 5, 6 i 7).

U postupku ovog Javnog konkursaMinistarstvo ne snosi nikakve troškove sudionicimaukonkursu, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj Javni konkurs.Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

 VII OSTALE ODREDBE

Sa podnosiocima prihvaćenih prijavaMinistarstvo zaključujeugovore, kojima će se definisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno načinidinamika korištenjadodijeljenih finansijskih sredstava, tenadzornadutroškomistih.

Podnosiociprijava čije se prijave odbace, mogu uložiti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog konkursa u “Službenim novinama Federacije BiH”, radi provjere činjenica i objektivnosti ocjene ponude.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni konkurs mogu se dobiti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, na internet adresi:grant2017@fmrpo.gov.ba.

Svi odgovori na pitanja koji mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava biće objavljeni na internet stranici ministarstva.

Više saznajte i obrasce preuzmite klikom ovdje

Svim subjektima koji odluče poslati aplikaciju, Služba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj će pružiti svaku vrstu pomoći, te stoga pozivamo sve zainteresirane da se u slučaju bilo koje nedoumice ili dilem obrate Službi.

 

Leave a Reply