Utorak , 26 Mart 2019
Pred 74. godišnjicu oslobođenja Kaknja: Serijal priča o događajima koji su prethodili oslobođenju – “Počinje operacija razbijanja neprijatelja na području Kaknja”

Pred 74. godišnjicu oslobođenja Kaknja: Serijal priča o događajima koji su prethodili oslobođenju – “Počinje operacija razbijanja neprijatelja na području Kaknja”

Krajem marta 1945. godine počeo je opći napad partizanskih snaga na neprijateljske formacije na širem području Kaknja. U to vrijeme u Kaknju, te na željezničkim stanicama od Dobrinja do Lašve, kao i u blizini mostova, bilo je oko 2.400 neprijateljskih vojnika sa baterijom protivavionskih topova (tzv. flakovi) sa kojima je štićen most u kakanjskom naselju Doboj. Na Željezničkoj stanici u Kaknju bila su tri oklopna voza. Svi prilazi mostovima, željezničkoj pruzi i drugim mjestima bili su pripremljeni za dejstvo artiljerije, minobacača i automatskog naoružanja. Posade su bile zaštićene bunkerima i bodljikavim žicama, a ponegdje i minskim poljima, tako da je, zaista, bilo teško izvoditi napade na neprijatelja u cilju presijecanja njegove odbrane u rejonu Kaknja.

fla

Njemački protivavionski top tzv. flak (ilustracija), više ovakvih topova štitilo je most u kakanjskom naselju Doboj

 

Picture 597

Ostaci mosta u naselju Doboj kojeg je neprijatelj štitio flakovima

Prema naredbi Štaba Petog korpusa, forsiranje rijeke Bosne trebalo je da počne 29. marta 1945. godine u 18:00  sati. Šesta krajiška brigada je dobila zadatak da likvidira neprijatelja na željezničkoj stanici Kakanj, a Deveta krajiška brigada da razbije neprijatelja u naselju Doboj.

Picture 598

Jedan od bunkera koje su izgradili okupatori u periodu Drugog svjetskog rata u naselju Doboj

U isto vrijeme Grupa udarnih bataljona, koja je bila na desnoj obali Bosne, imala je zadatak da izvrši napad na neprijatelja u Rudniku i u naseljenom mjestu Kakanj, te da na taj način sadejstvuje sa jedinicama Četvrte i Desete krajiške divizije.

Prvi bataljon Šeste brigade dobio je zadatak da izvrši pokret iz Živalja preko Škomlića i Plandišta, da napadne neprijatelja u Rudniku Kakanj, sa jugoistočne strane, te da u početku napada likvidira neprijatelja u bunkerima na mostu preko Bosne gdje je bio planiran prelaz jedinica Šeste brigade na desnu obalu Bosne. Tokom napada Bataljon je trebao da prodire kroz Kakanj u pravcu Zgošće, u susret Trećem bataljonu Jedanaeste brigade.

Treći bataljon Jedanaeste brigade imao je zadatak da krene iz Tršća preko Bašića i Crnča, te da napadne neprijatelja u Kaknju sa sjevera.

Treći bataljon Osme brigade dobio je zadatak da izvrši pokret preko Mramora i Vrtlišta, te da napadne neprijatelja u rejonu kote 382 i groblja u selu Pope.

Sva tri bataljona izvršila su pokret na vrijeme i 29. marta 1945. godine, u 18:00 sati, prešli u napad na svim pravcima.

Nastavit će…

Izvor informacija: Monografija “Kakanj”, grupa autora, izdavač Istorijski arhiv Sarajevo, 1987. godina

 

Leave a Reply